Karriär ledarskap förändring

forskning och praktik

LEDARSKAP OCH UTVECKLING är i fokus på den här  webbsidan. Syftet är att presentera såväl forskning som aktuell debatt kring frågor om karriär, ledarskap och förändring. På min blogg (knappen högst upp till höger) ger jag tips på intressant ledarskapslitteratur, diskuterar aktuella utvecklingsfrågor och ledarskapsdilemman.

Till vardags arbetar jag med m
ed ledarutveckling. Jag föreläser, leder utvecklingsinsatser, chefshandleder, läser, skriver, forskar och är chef för en grupp som arbetar med frågor kring kompetensutveckling, ledarskap och karriärfrågor på Uppsala universitet. Jag är docent i företagsekonomi med inriktning på organisation, förändring och ledarskap. Tidigare har jag bland annat varit VD för konsultbolaget IPF, ledarskapskonsult inom näringsliv och offentlig sektor samt chef för den pedagogiska utvecklingsavdelningen vid Uppsala universitet. Jag har också utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning samt mångårig erfarenhet som ledarskapsutvecklare och handledare.

Min forskning är främst inriktad på frågor kring förändring, ledarskap och medarbetarskap. Jag har arbetat mycket med frågor kring drivkrafter och hinder i förändringsprocesser. Ambitionen är att öka kunskapen om hur vi kan vi leda förändringsprocesser på ett bättre sätt. Hur kan vi arbeta med mål, processer och engagemang? Jag har forskat om ledarskap ur olika perspektiv; hur kan vi bli bättre som ledare, hur kan vi skapa organisationer som stärker individers drivkrafter och engagemang? Och hur kan vi få ett bättre arbetsliv?


Karriär

Vi spenderar mycket tid i arbete. Hur ska vi se till att vi hanterar de krav som ställs på bästa möjliga sätt? Vilka avvägningar måste vi göra för att balansera olika förväntningar? När vi talar om karriär tänker vi oss ofta att det handlar om någon slags hierarkisk avancemang. Men karriär innebär så mycket mer. Det handlar om hur ditt arbetsliv utvecklas, vilka möjligheter som ges och vilka just du kan ta. Vi ingår alla i olika system som gör att vissa aspekter av arbetslivet inte är kontrollerbara medan annat är i våra händer. Ditt driv, ditt engagemang och ditt välbefinnande - hur ska du värna om det på bästa möjliga sätt - samtidigt som du tar ansvar för ditt arbete?

Ledarskap

Ledarskap handlar om att skapa relationer för att påverka verksamheten i rätt riktning. Chefskap handlar om att utifrån en hierarkisk position i organisationen leda och fördela arbete, planera och organisera verksamheten. För bästa möjliga resultat behöver en chef också vara ledare. Så hur kan vi vara det på bästa sätt? Aktuell forskning lyfter frågor kring det transformerande, utvecklande, ledarskapet. Utifrån det perspektivet sätts lika mycket fokus på medarbetarna som på ledarna. För att du ska kunna vara en ledare enligt detta perspektiv behöver du känna såväl dig själv och dem som du är satt att leda för endast då kan du skapa verklig relation. Du behöver förstå drivkrafter, motivation och människans psykologiska grundbehov.Förändring

I en studie av John Kotter (1995) konstaterades att endast 30% av förändringsprojekten i efterhand bedömdes som lyckade. De flesta förändringsförsöken bedömdes vara misslyckade, slöseri med resurser och ledde till mer missnöjda medarbetare. När vi ser hur situationen är idag så får vi många indikationer på att det inte är mycket bättre. Många förändringsprogram misslyckas mest med att förändra det de önskar sig högst; mer engagerade medarbetare och bättre chefer. Och förändring är svårt. Vi behöver få en ökad förståelse för de irrationella vägar vi människor tar. Insikter om hur vi skapar engagemang och driv. Metoder för att sätta gemensama mål och följa upp. Framförallt behöver vi arbeta med att skapa tillit. Hur gör vi i praktiken? Vad säger forskningen?

Att arbeta med förändringsprojekt kan innebära många olika utmaningar. I min doktorsavhandling som jag skrev för snart 20 år sedan betonade jag vikten av att förstå motstånd mot förändringar. Vid den tidpunkten var forskningen i stort sett alltid inriktat på att se det som inte fungerade. Det har vänt och numera finns det också en hel del forskning om vad som fungerar och hur vi kan arbeta med styrkor och drivkrafter i organisationer. Det finns också en hel del starka metoder att använda sig av i det praktiska förändringsarbetet. Jag tänker på lösningsfokuserade metoder, appreciative Inquiry och en del storgruppsmetoder som fokuserar på att lyfta fram och skapa positiva drivkrafter i organisationen. Jag bifogar en pdf där jag och några forskarkollegier fått möjlighet att ge några olika exempel på modern förändringsforskning. I texten hittar du också många förslag på litteratur att läsa och praktiska tips.
Läs mer
Read my latest Mercury article. My top four advices to last longer:

1)      Provide good answers to the question "why". We search for meaning and an answer to the question "why".  Our brains constantly create images which we want to contextualize. We want an answer to the question "why". Nietzsche (1888) expressed it in this way:  "If we have our own why in life, we shall get along with almost any how."

Why do you go to work? Find your sense of purpose and develop a personal "why". Functioning in a context that is consistent with our values and wishes makes it easier for us to answer the question "why". And thus makes our own working life more sustainable.

 2)      Satisfy the needs for healthy social interactions. Human beings seek togetherness and mutual ties. We need to belong, to have people around us, who care about us and whom we care about. It can even be said that it is life-threatening to not have good relationships. Research has shown again and again that bad relationships lead to energy-draining conflicts and poor health. But what is needed for true attachments? Regular interaction, a feeling of stability and continuity, expressions of mutual support and care, and the absence of chronic conflicts all increase our feelings of belonging. Cultivate your relationships and live a more sustainable life.

 3)      Invest in development and knowledge. We want to be competent. To not be competent is very unpleasant. Just think about the feelings you associate with words like useless, loser, chosen last or incompetent trash. From our very first breath we have the need to actively acquire knowledge and skills. When work and the feedback from our surroundings send positive signals to us, our well-being is increased and our attitude to work is affected. A more sustainable working life is thus achieved.

 4)      Promote autonomy within the role. There is almost nothing that annoys people as much as micro-management. To be under pressure, controlled, governed, shut in. To lack autonomy is to obey only what your surroundings demand. By contrast, being allowed to be oneself and acting in accordance with one's own wishes is what gives one a feeling of being whole. This is what stimulates intrinsic motivation. And a sustainable life.Läs mer

Följ mig på