Två forskningsbaserade artiklar om hybridmöten och arbetsplatser

22 oktober 2021

Tips på två forskningsbaserade artiklar att läsa om hybridarbetsplatser och hybridmöten.

När vi går in i nästa fas av pandemin uppstår nya utmaningar. Företag och anställda brottas med vilka rutiner och förhållningssätt som ska gälla framöver. Omfattande data från undersökningar indikerar att de flesta anställda vill ha flexibla arbetslösningar eller s.k.  hybrider - det vill säga en blandning av att arbeta på den gemensamma arbetsplatsen och en möjlighet att arbeta hemifrån. Att arbeta på distans har gjort vardagen lite mindre stressig för många. Färre pendlingsresor har utöver den minskade stressen också inneburit lägre kostnader och en möjlighet att tillbringa mer tid i hemmet. Samtidigt har många av oss saknat kollegor, arbetsgemenskap och utvecklingsmöjligheter som uppstår i möten. Frågor om huruvida fysisk närvaro på kontoret är nödvändig för nyskapande och individers karriärutveckling är också stor. För den som är intresserad av att läsa mer om detta kan jag rekommendera två olika artiklar. Den ena är skriven av Tsedal Neeley, professor på Harvard som under lång tid har forskat om distansarbete. I början av pandemin kom hon ut med boken Remote Work Revolution: Succeeding from Anywhere och hon skriver regelbundet om hybridarbetsplatser. Neely påtalar i en artikel i Harvard Business Review med titeln 12 Questions About Hybrid Work, Answered  att vi nu behöver anpassa oss efter olika behov och som ett första steg behöver vi tydliggöra behoven genom kunskapsinhämtning. Vi behöver planera så att vi kan hitta lämpliga lösningar så att såväl individers som organisationens behov kan mötas. Neely uppmanar arbetsgivare att undersöka de anställdas preferenser. En sådan undersökning måste om den ska vara relevant erbjuda fullständig anonymitet för de som svarar. Med en väl genomförd undersökning kan arbetsgivaren få svar på vilka arbetsuppgifter som kan genomföras på distans och vilka som kräver närvaro på den ordinarie arbetsplatsen. Svaren på frågorna kring var arbetet bäst utförs, det optimala antalet arbetsdagar på distans och hur de anställda själva skulle organisera sitt arbete bidrar till att öka kunskapen så att tydliga och fungerande policies kan skapas. Neely menar också att  en policy för hybridlösningar kan vara nödvändig att formulera. Arbete på den gemensamma arbetsplatsen behövs för att introducera nyanställda, för att skapa gemenskap, kreativa möten, samarbeten och utveckling. För en del arbetsgivare krävs många dagar på den gemensamma arbetsplatsen och bara i undantagsfall kan arbetet genomföras på distans. För andra är ständigt distansarbete den optimala lösningen. Och däremellan förekommer alla möjliga olika lösningar.  Poängen är att varje organisation ska identifiera den hybridpolicy som bäst tjänar den organisationens behov. Men, kom ihåg, människor vill inte tvingas in till kontoret för att delta i videokonferenser eller göra arbetsuppgifter som hade fungerat bättre hemifrån. Det finns inget facit eller ”one size fits all” lösning. Policyn är ett nedskrivet förhållningssätt som olika arbetsgrupper kan tolka olika. Men, den måste vara i linje med organisationens behov och uppfattas som rättvis och klok. Förmedla också det faktum att ingen policy är skriven i sten. Arbetssätt kommer att justeras allteftersom när vi lär oss vad som är mest effektivt för olika intressenter. Poängtera därför återkommande att justeringar kommer att göras genom att vi kontinuerligt lär oss och prövar oss fram.

Den andra artikeln som jag rekommenderar är skriven av Rob Cross och Peter Gray och publicerad i Sloan Management Revies (se länk nedan). Sammanfattningsvis kan man säga att forskarna lyfter fram att möten ska utformas efter behov (inte direkt oväntat). De påtalar att när arbetet/mötet syftar till att få energi, få feedback, en känsla av gemenskap och syfte eller för att tillsammans lösa problem, då är det bäst med möten där vi träffas "live".  För enkel samordning och informationsöverföring är virtuella/digitala möten bäst.

> https://sloanreview.mit.edu/article/optimizing-return-to-office-strategies-with-organizational-network-analysis/